Bestuursmededeling

Algemene ledenvergadering

Nieuws afbeelding 12-10-2010

Uitnodiging Algemene ledenvergadering  

Namens het bestuur van GMHC nodig ik alle leden, commissieleden

en ouders van jeugdleden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Wij hechten veel belang aan uw mening die u via spreek- en vraagrecht kunt

uiten (geen stemrecht bij besluiten indien u zelf geen lid bent).

 

Donderdag 25 november 2010 om 20.00 uur In het clubhuis

van de GMHC aan de Rubensstraat te Goor

 

AGENDA

1         Opening

2         Vaststelling agenda

3         Ingekomen stukken en mededelingen

4         Notulen van de BLV van 27 mei 2010

5         Jaarverslag secretaris en commissies seizoen 2009-2010

6         Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2009-2010

7         Verslag kascommissie

8         Benoeming kascommissie

9         Bestuursverkiezing.  Aftredend en niet herkiesbaar is de heer

       K. Leijdekkers, portefeuille financiĆ«le zaken. Het bestuur stelt voor om in de vacature te

      benoemen de heer J. Vedders. Tegenkandidaten kunnen worden ingediend bij de secretaris

      tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.

10     Begroting seizoen 2010-2011

11     Ledengroei

12     Stand van zaken accommodatie

13     Kennismaking met LISA

14     Rondvraag

15     Sluiting

 

Elk lid kan voorafgaande aan de vergadering de financiƫle stukken en verslagen inzien.

 

Wij hopen dat u allen komt!!!!!

 

Namens het bestuur van de GMHC,

Marike Thijssen,

Secretaris

Gerelateerde nieuwsberichten

Parkeerbeleid GoorseMHC

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.