Bestuursmededeling

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

19-11-2015

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Namens het bestuur van GMHC nodig ik alle leden, commissieleden en ouders van jeugdleden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Wij hechten veel belang aan uw mening die u via spreek- en vraagrecht kunt uiten (geen stemrecht bij besluiten indien u zelf geen lid of jeugdlid bent jonger dan 16 jaar).

 

Donderdag 26 november 2015 om 20.00 uur

In het clubhuis van de GMHC aan de Rubensstraat te Goor

 

AGENDA

   

 1. Opening
 2.  

   

 3. Vaststelling agenda
 4.  

   

 5. Ingekomen stukken en mededelingen
 6.  

   

 7. Notulen van de ALV van 27 november 2014
 8.  

   

 9. Jaarverslag secretaris en commissies seizoen 2014-2015
 10.  

   

 11. Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2014-2015
 12.  

   

 13. Verslag kascommissie
 14.  

   

 15. Benoeming kascommissie
 16.  

   

 17. Relatie Kedingen - GMHC
 18.  

   

 19. Bestuursverkiezing.
 20.  

  Aftredend en herkiesbaar is Sander Quee, voorzitter*

  Aftredend en niet herkiesbaar is Trix Vogelaar, bestuurslid, vicevoorzitter. Het bestuur stelt voor deze functie te laten vervallen.

  Afgetreden en niet herkiesbaar is Herman Wissink, lid bestuur belast met technische zaken.

  Aftredend en herkiesbaar is Maura Rijssemus, lid bestuur belast met portefeuille activiteiten.

  Het bestuur stelt voor in de vacature secretaris te voorzien door Trix Vogelaar te benoemen*.

  Mogelijke kandidaten kunnen informatie inwinnen bij een der bestuursleden en kunnen zich melden bij de vicevoorzitter tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.

   

 21. Begroting seizoen 2015-2016
 22.  

   

 23. Vacatures
 24.  

    

  • Bestuurslid technische zaken
  •  

    

  • Lid Technische Commissie
  •  

    

  • Voorzitter Sponsorcommissie
  •  

    

  • Beheerder website, PR/communicatie
  •  

    

  • Wedstrijdsecretaris
  •  

    

  • Leden barcommissie
  •  

   

 25. Rondvraag
 26.  

   

 27. Sluiting
 28.  

 

*Voor een periode van maximaal 1 jaar. Toelichting tijdens de ALV.

 

Elk lid kan voorafgaande aan de vergadering de financiële stukken en verslagen inzien 1 uur voor aanvang van de vergadering in het clubhuis.

 

Wij hopen dat u allen komt!!!!!

 

Namens het bestuur van de GMHC,

Trix Vogelaar, Vicevoorzitter

Gerelateerde nieuwsberichten

Parkeerbeleid GoorseMHC

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.