Bestuursmededeling

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 november

17-11-2014

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Namens het bestuur van GMHC nodig ik alle leden, commissieleden en ouders van jeugdleden uit voor

de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Wij hechten veel belang aan uw mening die u via spreek- en vraagrecht kunt uiten (geen stemrecht bij

besluiten indien u zelf geen lid of jeugdlid bent jonger dan 16 jaar).

Donderdag 27 november 2014 om 20.00 uur

In het clubhuis van de GMHC aan de Rubensstraat te Goor

AGENDA

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Ingekomen stukken en mededelingen

4 Notulen van de ALV van 15 mei 2014

5 Jaarverslag secretaris en commissies seizoen 2013-2014

6 Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2013-2014

7 Verslag kascommissie

8 Benoeming kascommissie

9 Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar is Marike Thijssen, secretaris.

Mogelijke kandidaten kunnen informatie inwinnen bij een der bestuursleden en kunnen zich melden bij

de secretaris tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.

10 Begroting seizoen 2014-2015

11 Vacatures, onder andere:

- Bestuurslid vrijwilligerszaken

- Voorzitter sponsorcommissie

- Lid technische commissie

- Beheerder website, PR / communicatie

- Wedstrijdsecretaris

- Leden barcommissie

12 Rondvraag

13 Sluiting

Elk lid kan voorafgaande aan de vergadering de financiƫle stukken en verslagen inzien 1 uur voor aanvang

van de vergadering in het clubhuis.

Wij hopen dat u allen komt!!!!!

Namens het bestuur van de GMHC,

Marike Thijssen,

Secretaris

Bijlage

Gerelateerde nieuwsberichten

Parkeerbeleid GoorseMHC

Hoofdsponsor

Agenda

Nog geen agenda punten.