FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Clubkleding   Aantal vragen: 1
 Contributie   Aantal vragen: 1
 disclaimer  Aantal vragen: 1
 Foto´s  Aantal vragen: 1
 Gedragsregels en Tuchtreglement GMHC  Aantal vragen: 2
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 GoorseMHC 50 jaar   Aantal vragen: 1
 grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenscontactpersoon  Aantal vragen: 2
 Historie GMHC  Aantal vragen: 1
 Lisa  Aantal vragen: 1
 Nieuwe velden   Aantal vragen: 1
 Privacy  Aantal vragen: 1
 Reglementen KNHB  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechters  Aantal vragen: 1
 Statuten en HH reglement  Aantal vragen: 2
 Technisch beleid  Aantal vragen: 1
 Tenue  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Statuten en HH reglement
Huishoudelijk regelement GMHC versie 11-10-2018 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de Hockeyvereniging Goorse Mixed Hockey Club zoals vastgesteld in de algemene vergadering van 25 april 2013 en is in werking getreden op 26 april 2013.

 

 

Begripsomschrijvingen.

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

1.    algemene vergadering, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 15 lid 1 van de statuten, te weten de algemene vergadering van de vereniging;

2.    bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek, in artikel 10 lid 1 en artikel 13 lid 1 van de statuten en in artikel 11 lid 1 van dit huishoudelijk reglement, te weten het bestuur van de vereniging;

3.    bond, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, met statutaire zetel in de gemeente Nieuwegein, kantoorhoudende te 3439 ML Nieuwegein, Wattbaan 31-49, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40530560;

4.    bondsbestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 13 lid 1 van de statuten van de bond, te weten het bestuur van de bond;

5.    bondsbureau, het bureau als bedoeld in artikel 16 van de statuten van de bond;

6.    langs elektronische weg, indien degene met wie wordt gecommuniceerd hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van (organen van) de vereniging geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de (organen van de) vereniging respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd voor dit doel aan de degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de (organen van de) vereniging bekend is gemaakt;

7.    leden, zowel de seniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a en lid 2 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub a en lid 3 van dit huishoudelijk reglement, als de juniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b en lid 3 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub b en lid 4 van dit huishoudelijk reglement, als de ereleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub c en lid 4 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub c en lid 5 van dit huishoudelijk reglement, als de leden van verdienste, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub d en lid 5 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub d en lid 6 van dit huishoudelijk reglement, voor zover de statuten en/of dit huishoudelijk reglement geen nader onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;

8.    lidmaatschap, zowel het lidmaatschap van de seniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a en lid 2 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub a en lid 3 van dit huishoudelijk reglement, als van de juniorleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b en lid 3 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub b en lid 4 van dit huishoudelijk reglement, als van de ereleden, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub c en lid 4 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub c en lid 5 van dit huishoudelijk reglement, als van de leden van verdienste, bedoeld in artikel 4 lid 1 sub d en lid 5 van de statuten en in artikel 4 lid 2 sub d en lid 6 van dit huishoudelijk reglement, voor zover de statuten en/of dit huishoudelijk reglement geen nader onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt;

9.    statuten, de statuten van de vereniging;

10.   vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid 1 van de statuten en in artikel 2 lid 1 van dit huishoudelijk reglement.

Naam en zetel.

Artikel 2

1.    De vereniging is genaamd: Goorse Mixed Hockey Club.

2.    Als verkorte naam gebruikt de vereniging: GMHC.

3.    De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Hof van Twente.

4.    De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40074163.

Tenue.

Artikel 3

Het tenue van de vereniging is een wit shirt, een rode broek of rok en rode kousen met witte boord.

 

 

 

Leden.

Artikel 4

1.    Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur dan wel de algemene vergadering als lid zijn toegelaten, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten en in dit huishoudelijk reglement is bepaald.

2.    De vereniging kent als leden:

       a.    seniorleden;

       b.  juniorleden;

c.  ereleden; en

d.  leden van verdienste.

3.    Seniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond achttien jaar of ouder zijn.

       Seniorleden hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering en dienen contributie te betalen.

4.    Seniorleden worden onderscheiden in:

     a.         gewone leden: zijn zij die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar ouder zijn dan                               achttien jaar en geen trimlid of niet-spelend lid zijn;

                 b.        trimleden: zijn zij die ouder zijn dan 18 jaar en niet deelnemen aan wedstrijden in een door                                         de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) uitgeschreven competitie. Zij mogen wel                                           trainingen volgen en deelnemen aan andere dan door de KNHB uitgeschreven                                                      hockeywedstrijden.

                 c.         niet spelende leden die niet vallen onder het genoemde in artikel 4, lid 4a en b.

5.    Juniorleden zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond jonger zijn dan achttien jaar.

       Juniorleden ouder dan 16 jaar hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering . Juniorleden jonger dan 16 jaar en hun wettelijke vertegenwoordigers hebben toegang tot maar geen stemrecht in de algemene vergadering. Juniorleden dienen contributie te betalen.

Juniorleden worden nader onderscheiden in:

       a.    juniorleden A: juniorleden A zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond zestien jaar of ouder, doch nog geen achttien jaar zijn;

       b.    juniorleden B: juniorleden B zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond veertien jaar of ouder, doch nog geen zestien jaar zijn; 

       c.     juniorleden C: juniorleden C zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond twaalf jaar of ouder, doch nog geen veertien jaar zijn;

       d.    juniorleden D: juniorleden D zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond tien jaar of ouder, doch nog geen twaalf jaar zijn;

       e.    juniorleden E: juniorleden E zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond acht jaar of ouder, doch nog geen tien jaar zijn;

       f.     juniorleden F: juniorleden F zijn zij die vóór één oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond zes jaar of ouder doch nog geen acht jaar zijn.

g.    juniorleden G: juniorleden G zijn zij die vóór 1 oktober van het lopende bondsjaar als bedoeld in artikel 1 van het huishoudelijk reglement van de bond vier jaar of ouder, doch nog geen zes jaar zijn.

h.    junior trimleden zijn zij die jonger zijn dan 18 jaar en deelnemen aan trainingen. Zij mogen niet uitkomen in door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) uitgeschreven competitiewedstrijden. Wel mogen zij deelnemen aan wedstrijden die niet door de KNHB zijn uitgeschreven.

6.    Ereleden zijn meerderjarige natuurlijke personen aan wie wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging het erelidmaatschap is verleend door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Ereleden hebben toegang tot en stemrecht in de algemene vergadering. Ereleden zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.

7.    Leden van verdienste zijn meerderjarige natuurlijke personen die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging en aan wie het lidmaatschap van verdienste is verleend door het bestuur. Leden van verdienste hebben wel toegang tot maar geen stemrecht in de algemene vergadering. Leden van verdienste zijn als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie.

Wijze aanmelding leden, voorwaarden toelating.

Artikel 5

1.    Een natuurlijk persoon die seniorlid of juniorlid wenst te worden van de vereniging dient een door het bestuur te verstrekken inschrijfformulier geheel ingevuld en ondertekend in te dienen bij de secretaris van het bestuur of een daartoe door het bestuur aangewezen persoon. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten als juniorlid indien het inschrijfformulier wordt mede ondertekend door hun wettelijke vertegenwoordiger.

       Binnen een maand na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur schriftelijk of elektronisch bericht over diens al dan niet toelating als lid van de vereniging. In geval van niet-toelating wordt de reden daarvan vermeld.

2.    Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 4 lid 3 van de statuten.

3.    Voor diegenen die gedurende het boekjaar (beginnend op één augustus en eindigend op eenendertig juli daaropvolgend) seniorlid of juniorlid worden, geldt dat zij, indien zij lid worden voor één januari van het betreffende boekjaar, de volledige contributie verschuldigd zijn. Indien zij seniorlid of juniorlid worden na één januari van het betreffende boekjaar, zijn zij de helft van de contributie verschuldigd.

Verplichtingen van leden.

Artikel 6

1.   Elk lid, dat zich voor deelneming aan de competitie heeft aangemeld, neemt de verplichting op zich aan wedstrijden van het elftal, waarin hij/zij is ingedeeld, deel te nemen, tenzij dringende redenen dit verhinderen. E.e.a. ter beoordeling van het bestuur. Dit geldt eveneens voor de competitiewedstrijden van een hoger elftal, waarvoor hij/zij als invaller is aangewezen. Bij niet nakomen van deze verplichting kan het bestuur de desbetreffende speler deelneming aan één of meer wedstrijden ontzeggen.

2.   Wanneer een speler verhinderd is in een wedstrijd uit te komen, moet dit op de daarvoor aangegeven tijden en de daartoe aangewezen persoon medegedeeld worden.

3.   Een speler, die door een scheidsrechter middels een rode kaart uit het veld verwijderd wordt, is verplicht, op dezelfde dag van het voorval,  de wedstrijdsecretaris hieromtrent te informeren.

4.   Van de leden en/of de ouders of verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat zij de vereniging van dienst zijn op een tijd en wijze zoals dit in tijd en redelijkheid met het bestuur wordt overeengekomen.

5.   Van ouders/verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat zij mede zorg dragen voor het vervoer en het vervullen van bardiensten.

6.   Ieder lid vanaf 16 jaar is verplicht tot het fluiten van wedstrijden. Van iedere speler vanaf de categorie C-junior wordt verwacht dat hij of zij een scheidsrechterscursus volgt, conform de reglementen van de KNHB.

7.   Op zaterdag wordt de bar ’s morgens en ’s middags bezet door ouders van jeugdleden. Op zondag dragen de seniorenteams zorg voor de barbezetting. Inroostering voor zowel de zaterdag als zondag vindt plaats in opdracht van de barcommissie .

Toelating, rechten en verplichtingen donateurs.       

Artikel 7

Het bestuur beslist per individueel geval over de toelating van een donateurs en over de voorwaarden van die toelating, waarbij in ieder geval geldt dat:

a.    ook niet-leden van de vereniging donateur kunnen zijn;

b.    de financiële bijdrage waarmee de donateur de vereniging steunt ten minste € 25 (zegge: vijfentwintig euro) per boekjaar dient te bedragen;

c.     de donateur dit bedrag, tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg met het bestuur anders wordt overeengekomen, in een maal aan de vereniging dient te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst van de betreffende nota;

d.    het donateurschap elk jaar stilzwijgend voor een jaar wordt verlengd, tenzij de donateur of het bestuur het donateurschap schriftelijk of langs elektronische weg beëindigt met een opzegtermijn van vier weken of tenzij nader schriftelijk of langs elektronische weg tussen het bestuur en de donateur anders wordt overeengekomen.

Ledenregistratie.

Artikel 8

1.    De secretaris van het bestuur of een andere daartoe binnen en door het bestuur aangewezen persoon houdt een register bij waarin de namen en de adressen van de leden worden bijgehouden.

2.    Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn woonadres, e-mailadres, telefoonnummer(s) of banknummer deze wijziging(en) onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg ter kennis te stellen van degene die het register bijhoudt. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om een adreswijziging op een andere wijze te achterhalen, worden op het desbetreffende lid verhaald.

3.    De secretaris  van het bestuur of een andere daartoe binnen en door het bestuur aangewezen persoon draagt er zorg voor dat de leden worden aangemeld bij de bond.

Einde lidmaatschap.

Artikel 9

Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid dient het lid de voorschriften van artikel 7 van de statuten na te leven. Indien deze opzegging niet is geschied volgens die voorschriften, kan het bestuur dispensatie verlenen en de opzegging toch tegen het einde van het lopende boekjaar doen geschieden, in geval deze opzegging geschiedde:

a.    wegens verhuizing naar buiten de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft;

b.    op grond van medisch advies;

c.         op grond van andere, naar het oordeel van het bestuur, afdoende redenen.

Contributie.

Artikel 10

1.    Seniorleden en juniorleden zijn aan de vereniging verschuldigd:

a.  entreegeld (eenmalig); en

b.  contributie.

2.    Voorts zijn seniorleden en juniorleden in de in dit artikel genoemde gevallen een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan administratiekosten aan de vereniging verschuldigd.

3.    Ereleden en leden van verdienste zijn, indien zij niet tevens seniorlid  zijn, niet contributieplichtig.

4.    Nieuwe seniorleden en juniorleden dienen eenmalig een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan entreegeld te betalen. Dit geldt niet voor seniorleden die dit worden op grond van het bepaalde in de laatste volzin van artikel 4 lid 3 van de statuten.

5.    Elk seniorlid en juniorlid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie. De hoogte van deze contributie voor een volgend boekjaar kan zonder toestemming van de algemene ledenvergadering door het bestuur verhoogd worden met de stijging van de Bondscontributies. Over overige wijzigingen in de hoogte van de contributie beslist de algemene ledenvergadering.

6.         De contributie wordt in twee termijnen geïnd, beide onder toezicht van de penningmeester van het bestuur. De betalingstermijn is vastgesteld  telkens op veertien dagen na ontvangst van de nota.

7.         De vereniging biedt de seniorleden en juniorleden de mogelijkheid aan hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. Hiertoe wordt aan deze leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging - tot het incasseren van de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd.

8.    Bij het niet afgeven van een machtiging tot automatische incasso van de contributie worden onder toezicht van de penningmeester contributienota’s verzonden. De helft van de contributie wordt gefactureerd in oktober, de andere helft in februari van het van het desbetreffende boekjaar. Administratiekosten ten bedrage van €15,- per boekjaar worden dan in rekening gebracht.

9.    Bij de automatische incasso zal het totaal verschuldigde bedrag in twee gelijke termijnen worden geïncasseerd, waarvan de eerste in oktober en de tweede in februari van het boekjaar.

Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging alsnog een contributienota verzenden teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. In dat geval wordt de vervaldatum gesteld op veertien dagen na de verzenddatum en zijn wel direct administratiekosten verschuldigd.

10.   In geval van niet tijdige betaling wordt een betalingsherinnering verstuurd waarin een vervaldatum van veertien dagen wordt gemeld. Een tweede betalingsherinnering met een vervaldatum van veertien dagen wordt gestuurd indien veertien dagen na dagtekening van de eerste betalingsherinnering geen betaling is ontvangen.

11.   Blijft het lid wederom in gebreke dan wordt 14 dagen na dagtekening van de tweede herinnering een derde herinnering gestuurd waarin gemeld wordt dat het verschuldigde bedrag, verhoogd met € 15 administratiekosten binnen vijf werkdagen op rekening van de GMHC dient te staan, dat

       bij wederom in gebreke blijven een invorderingsprocedure zal worden gestart en dat het te betalen bedrag vermeld in de derde herinnering wordt verhoogd met rente en incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15 % (zegge: vijftien procent) van het te incasseren bedrag of, indien de werkelijke kosten hoger zijn, op die werkelijke kosten.

       Het rentebedrag en incassobedrag worden schriftelijk of elektronisch gemeld aan het lid.

12.  Een lid dat twee maanden na de vervaldatum nog niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, voortvloeiend uit dit huishoudelijk reglement, kan met onmiddellijke ingang worden geschorst door het bestuur. Dit houdt in dat het lid de rechten die aan het lidmaatschap verbonden zijn niet langer kan uitoefenen totdat geheel aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

 13. Een lid aan wie het lidmaatschap is opgezegd kan opnieuw lid worden met ingang van het volgende boekjaar indien hij voor de aanvang van dat boekjaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Alsdan is dit lid geen entreegeld verschuldigd.

14.  Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

 

Schadeloosstellingen en boeten.

Artikel 11

1.    Ieder lid is aansprakelijk voor schade die het aan materiaal, dat eigendom is van de

       vereniging ofwel in bruikleen is afgestaan aan de vereniging, heeft aangericht. In hoeverre

       sprake is van schade dan wel slijtage van materialen is ter beoordeling van de

       materiaalcommissie.

2.    Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door het lid of de leden die

       de desbetreffende zaak het laatst heeft respectievelijk hebben gebruikt, tenzij door de

       betrokkene(n) het tegendeel wordt aangetoond.

3.    Indien het herstellen van de door een lid toegebrachte schade aan materiaal kosten met

       zich meebrengt, dan dient het lid deze schade dienen te vergoeden. Is er sprake van

       molest in vereniging, dan is iedereen in de groep aansprakelijk voor de schade en zullen

       de herstelkosten hoofdelijk worden verdeeld.

4.    Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke

       aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig.

5.    De kosten van de boetes aan de vereniging opgelegd door de KNHB, kunnen door de

       vereniging worden teruggevorderd van de betreffende lid, danwel team, rekening houdend met de oorzaak.

6.    De vereniging heeft voor haar leden een ongevallenverzekering afgesloten.

Bestuur.

Artikel 12

1.    Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie meerderjarige natuurlijke personen.

2.    Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden. Eén of meerdere leden kunnen buiten de leden worden benoemd. Bestuursleden die buiten de leden zijn benoemd hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben een raadgevende stem.

3.    De voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd worden.

4.   Het bestuur verdeelt in onderling overleg de functies en stelt de taken van ieder bestuurslid vast, met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit huishoudelijk reglement.

5.    De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 7 van de statuten. Hij heeft te allen tijde het recht op inzage van hetgeen onder de overige bestuursleden berust. Alle bestuursbesluiten worden door de voorzitter mede ondertekend. De voorzitter brengt op de jaarlijks te houden algemene vergadering verslag uit van het afgelopen boekjaar. De door de vereniging verkregen eretekenen zijn onder zijn beheer. De voorzitter is de eerste vertegenwoordiger voor de vereniging voor leden, donateurs, instanties, verenigingen of personen. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken waargenomen door de vicevoorzitter die binnen het bestuur is aangewezen.

6.         De taken van de secretaris van het bestuur zijn de navolgende:

       a.    het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur;

       b.    het houden van het verenigingsarchief;

       c.    het notuleren ter algemene vergadering, tenzij een andere persoon daartoe door het bestuur is aangewezen, en ondertekening van vastgestelde notulen;

       d.    het notuleren ter bestuursvergadering en ondertekening van goedgekeurde notulen;

e.    het mede ondertekenen van stukken die van de vereniging uitgaan;

       f.     het tijdig doen berichten van de seniorleden en de juniorleden van de door hen te spelen wedstrijden via het wedstrijdsecretariaat.

7.    De taken van de penningmeester van het bestuur zijn de navolgende:

       a.    het innen en het beheren van alle gelden van de vereniging;

       b.    het uit naam van het bestuur afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene vergadering over de geldstromen binnen de vereniging.

       Daartoe stelt de penningmeester van het bestuur zich aansprakelijk voor de onder hem berustende gelden en andere activa die aan de vereniging toebehoren of die de vereniging in bruikleen heeft ontvangen. De penningmeester van het bestuur mag slechts tussentijds aftreden, indien de boeken zijn goedgekeurd door de kascommissie als bedoeld in artikel 14 lid 5 van de statuten dan wel de accountant als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten.

8.    Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Artikel 13

Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering tot het aangaan van rechtshandelingen en verrichten van investeringen een bedrag van vijfduizend EURO

(EUR 5000) te boven gaand. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd dit bedrag bij te stellen. Investeringen en rechtshandelingen kunnen alleen plaatsvinden indien de liquide middelen de gebonden reserves niet onderschrijden, danwel goedkeuring tot onderschrijding verkregen is van de ledenvergadering.

Commissies.

Artikel 14

1. De vereniging kent een aantal verschillende commissies. Deze commissies worden

    ingesteld door het bestuur en kunnen te allen tijde worden ontbonden.

2. Een bestuurslid kan geen deel uitmaken van een commissie, tenzij het bestuur en de

    commissie gezamenlijk unaniem anders beslissen. Elk bestuurslid heeft het recht de

    vergaderingen van een commissie bij te wonen; zij kunnen daarin het woord voeren maar

    hebben geen stemrecht.

3. Van commissies kunnen ook niet-leden van de vereniging deel uitmaken.

4. Het bestuur zal door elke commissie een doel- en taakomschrijving laten vaststellen,

    waarin de taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn vastgelegd.

5. Commissies brengen over hun vergaderingen schriftelijk verslag uit aan het bestuur door

    middel van notulen en besluiten- en actielijsten. Commissies brengen bovendien aan het

    einde van het boekjaar een schriftelijk verslag uit over dat boekjaar aan de algemene

    vergadering.

6. Iedere commissie moet voor aanvang van een boekjaar een begroting voor het komende

    boekjaar indienen. Omtrent de financiën van een commissie kan het bestuur een

    tussentijdse rapportage verlangen.

7. Voorbeelden van commissies zijn:

    - de kascommissie zoals omschreven in artikel 14 lid 5 van de statuten

    - de technische commissie

    - het wedstrijdsecretariaat

    - de accommodatiecommissie;

    - de barcommissie;

    - de activiteitencommissie;

    - de materiaalcommissie;

- de sponsorcommissie

    - de toernooicommissie;

    - de scheidsrechterscommissie;

- de tuchtcommissie

    en eventuele andere benodigde commissies, die hun werk doen onder verantwoordelijkheid

    van het bestuur, op basis van op elkaar afgestemde taakomschrijvingen.

8.    Indien geen opdracht aan een accountant als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten is verleend, benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden de een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Een van de leden van de kascommissie is niet herbenoembaar. De kascommissie stelt een rooster van aftreden op. De leden van de kascommissie hebben gedurende ten hoogste twee achtereenvolgende boekjaren zitting in deze commissie.

       De kascommissie heeft tot taak het onderzoeken van de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur en het uitbrengen van verslag daarvan aan de algemene vergadering. De kascommissie heeft daartoe het recht om van het bestuur te eisen dat inlichtingen worden verschaft, dat de kas en de waarden worden getoond en dat boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar worden gesteld.

Officieel orgaan.

Artikel 15

1.    De vereniging heeft als officieel orgaan een website die wordt gefinancierd uit de algemene middelen van de vereniging.

2.    Het bestuur benoemt daartoe een webmaster, die belast is met het beheer van de website.

3.    De secretaris van het bestuur, dan wel het bestuurslid dat belast is met het wedstrijdsecretariaat maakt in het officieel orgaan o.a. melding van:

       a.  statuten en huishoudelijk reglement

       b.  aankondiging en agenda's van algemene vergaderingen

       c.     wedstrijden en toernooien

d.    besluiten en mededelingen, voor zover deze door het bestuur nodig worden geacht   

Algemene vergaderingen.

Artikel 16

1.    De voorzitter van de algemene vergadering verleent de leden het woord in de volgorde waarin zij dit hebben gevraagd. De secretaris van de algemene vergadering houdt hiervan aantekening. De voorzitter heeft het recht een lid dat zich volgens zijn mening niet behoorlijk gedraagt het woord te ontnemen of het verblijf ter vergadering te ontzeggen behoudens een geslaagd beroep van de betrokkene op de vergadering.

2.    De secretaris van de algemene vergadering legt ter vergadering een presentielijst neer waarop de aanwezige leden hun naam plaatsen en aantekenen of zij al dan niet stemgerechtigd zijn. Slechts die stemgerechtigde leden wier namen op de presentielijst voorkomen nemen, al dan niet middels een gevolmachtigde, aan de stemmingen deel.

3.    Voor de aanvang van de stemmingen over personen wijst de voorzitter van de algemene vergadering drie neutrale personen aan die de stemmen tellen en van de uitkomst verslag zullen uitbrengen aan de voorzitter; daarna deelt de voorzitter van de algemene vergadering de uitslag van de stemming aan de vergadering mede.

4.    Bij hoofdelijk stemming geschieden de stemmingen in volgorde van de presentielijst met dien verstande dat eerst de stemgerechtigde, al dan niet bij volmacht, daarna de stemgerechtigde bestuursleden en tenslotte de stemgerechtigde voorzitter van de algemene vergadering hun stemmen uitbrengen.

5.    Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

       a.    getekend zijn;

       b.    onleesbaar zijn;

       c.    een persoon niet duidelijk aanwijzen;

       d.    de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;

       e.    voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;

       f.     meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon.

6.    Van het verhandelde in een algemene vergadering worden door de secretaris of de door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het officieel orgaan gepubliceerd of op een andere wijze, ter keuze van het bestuur, ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

AVG.

Artikel 17

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, geslacht alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder aan de bond, en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting.

Met betrekking tot het maken en publiceren van foto’s stellen wij voor het volgende artikel aan het Huishoudelijk Reglement toe te voegen:

Artikel 18

Met betrekking tot bestaande leden mag GMHC publiceren, beeldmateriaal plaatsen, niet noodzakelijk voor de uitvoering van de sportovereenkomst, mits deze publicatie dan valt onder de grondslag gerechtvaardigd belang. Dat kan ook bijvoorbeeld de promotie van de sport of het evenement zijn. Er zal altijd een zorgvuldige belangenafweging gemaakt worden bij publicaties (met daarin persoonsgegevens). Belangen van minderjarigen worden zwaar gewogen.

Bezoekers willen wij informeren door een bordje bij de ingang te plaatsen waarop wordt aangegeven dat er beelden kunnen worden gemaakt.

Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 19

1.    Dit huishoudelijk reglement kan slechts door de algemene vergadering worden gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten.

2.    Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering dat besluit neemt, tenzij de algemene vergadering een later tijdstip vaststelt.

3.    Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement dienen onmiddellijk ter kennis van het bondsbestuur te worden gebracht.

 

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering de dato  25 april 2013 en is op 26 april 2013 in werking getreden.

 

 


 
Statuten GMHC 

http://www.goorsemhc.nl/files/library/definitief%20akte%20stat.wijz.%20gmhc%20(1).pdf

 

Hoofdsponsor

Sponsoren

Agenda

5-3 ALV
30-3 Bestuursvergadering