Privacy statement

Dit is een privacyverklaring van Goorse Mixed Hockeyclub (verder: GoorseMHC) gevestigd te Goor en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40074163.

 

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 

a)    Lid wordt of bent;

b)    Vrijwilliger wordt of bent;

c)    Sponsor wordt of bent;

d)    Medewerker wordt of bent.

 

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

Document persoonsgegevens 


Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor (het doel):

 

·       het voeren van een ledenadministratie en financiële administratie (contributieheffing, etc.);

·       het voeren van een personeelsadministratie en salariëring;

·       het faciliteren van de hockeysport, waaronder de deelname aan wedstrijden, competities, trainingen, toernooien en het beheer van teams;

·       het organiseren van evenementen van of op GoorseMHC, voor leden, oud-leden, donateurs, relaties en/of sponsors;

·       het beheer en de exploitatie van de accommodatie, zoals ten behoeve van schoonmaak- en bardiensten;

·       het beheer van de organisatie van GoorseMHC, zoals het administreren van de diverse commissies;

·       het informeren van leden over de activiteiten en organisatie van GoorseMHC, onder meer via elektronische post of App;

·       het screenen van vrijwilligers;

·       het uitvoering geven aan de Statuten en reglementen;

·       de afhandeling van klachten en de registratie van incidenten;

·       de administratie van haar vrijwilligers;

·       het waarborgen van veiligheid en goede sfeer op de accommodatie van GoorseMHC of ten behoeve van evenementen van GoorseMHC;

·       het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden;

·       ten behoeve van doeleinden waarover betrokkene vooraf separaat worden geïnformeerd;

·       het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving;

·       informatieverstrekking via de facebook site van GoorseMHC, de website van de club (www.goorsemhc.nl) en via lokale media.

 

Informatie, wijziging, correctie, wissen, overdracht en bezwaar

U kunt contact opnemen met Diän Krooshof via [email protected] voor:

 

·       meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

·       vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

·       inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

·       correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;

·       bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door GoorseMHC.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

Derden

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

·       KNHB

·       LISA (leden informatiesysteem)

·       Stichting Kedingen

·       Salarisadministratiekantoor

Deze derden gebruiken de gegevens voor het faciliteren van de hockeysport. Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

 

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.