Gedragcode

 

Hoe gaan wij bij deGoorseMHCmet elkaar om; onze gedragscode

Plezier, betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid! Dat zijn de kernwaarden waarin wij geloven en die wij heel belangrijk vinden. En die iedereen superbelangrijk zou moeten vinden. En toch blijkt in de praktijk dat het nodig is elkaar scherp te houden. Het is nodig om een aantal afspraken expliciet vast te leggen: hoe vanzelfsprekend ze ook eigenlijk zijn.

BijGoorseMHC:

·vinden we sportief plezier en gezelligheid het allerbelangrijkst;

·gaan we respectvol om met elkaar, ons clubhuis en -terrein en ieders spullen;

·wordt geen alcohol gedronken door wie jonger is dan 18 jaar;

·worden regelmatig foto’s en videobeelden gemaakt waar we zeer zorgvuldig

mee om gaan;

·wordt niet gerookt (behalve op de daarvoor aangewezen plek en alléén opzondag).

Je vindt hieronder een toelichting hierop.


Gedragscode sportiviteit:

Bij GoorseMHC hebben we daarom een ‘gedragscode sportiviteit” geformuleerd
Deze gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, trainers en coaches, voor ouders en andere toeschouwers, voor coördinatoren en voor alle anderen die bij onze club een rol vervullen. In de gedragscode is omschreven hoe we met elkaar en onze omgeving willen omgaan:

·We hebben allemaal respect voor elkaar,

·We hebben respect voor ieders taak en functie,

·We zorgen met elkaar dat ons complex netjes blijft,

·Veiligheid staat voorop.

Hockey is een teamsport en daaruit vloeit voort dat je maximaal rekening houdt met elkaar. Bij een teamsport gaat het niet alleen om het plezier en de prestatie als individu, maar juist ook om het plezier en de prestatie van het team! Dat betekent dat je niet alleen afspraken maakt met je trainer en coach over trainingen en wedstrijden, maar ook dat elke speler respect toont voor zijn/haar medespelers, coach, tegenstanders en scheidsrechters. Je toont interesse voor elkaar onder alle omstandigheden, gaat op een respectvolle en aangename manier met elkaar om (niet schelden), accepteert je positie in het veld en je volgt de aanwijzingen van je coach op. Spelplezier hebben we als individu maar vooral ook als team, en we vieren onze successen gezamenlijk!


Géén alcohol onder de 18 jaar en natuurlijk nooit drugs!

Voor alcohol geldt dat wij de regel "18 = NIX” hanteren, dus geen drank voor jongeren onder de 18 jaar. Door oudere spelers en trainers/coaches/begeleiders wordt geen alcohol gedronken zolang er kinderen onder hun verantwoording vallen.Het behoeft geen uitleg dat oudere spelers, trainers/coaches/begeleiders én ouders dus ook geen alcohol bij de bar halen om die door jongeren onder de 18 jaar te laten nuttigen!
Drugs zijn uit den boze: als een lid vanGoorseMHCbetrapt wordt - op het complex of bij een andere vereniging - op het bezit of gebruik van (of de handel in) verdovende middelen, dan wordt hij of zij zonder meer geroyeerd van de club.

Hoe we omgaan met foto’s en video's

Tijdens wedstrijden, evenementen, bijeenkomsten en feesten worden regelmatig foto’s genomen of filmpjes gemaakt waarop onze leden, hun ouders of bezoekers van onze vereniging staan. Deze beelden plaatsen wij op onze website en onze social media. We maken en publiceren alleen beelden die de hockeysport en/of het verenigingsleven aangaan en proberen er zoveel mogelijk voor te zorgen dat alleen beelden worden geplaatst waarvan wij denken dat die voor iedereen leuk zijn. Raadpleeg voor meer informatie hierover onze privacyverklaring. Denk goed na voordat je beelden van personen online publiceert of deelt met anderen, bijvoorbeeld via de website, social media of Whatsapp. Iemand kan dit vervelend vinden en het kan zelfs vervelende gevolgen voor iemand hebben. Vraagaltijdeerst om toestemming en bij twijfel, niet doen!

 

Op weg naar een rookvrije vereniging!

Al enige tijd wordt er op de club niet meer gerookt in het clubhuis of op het clubterrein, behalve op de daarvoor specifiek aangewezen plek. Op het terras mag voorlopig nog gerookt worden op zondag. Wij volgen hierin het beleid van de KNHB en gaan net als vele andere clubs mee in de beweging richting een rookvrije vereniging.


Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

•De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

•De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

•De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

•Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

•De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

•De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

•De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

•De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

•De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

•De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

•In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


De rol van de vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De GoorseMHC wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen.
Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen kon worden. Binnen de GMHC willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen de GMHC een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn.
Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling zo voorkomen kan worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.
De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden

  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt dooreen teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig

  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft

  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team

  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is

  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van de GMHC op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden (dus geen inhoudelijke mededelingen of het noemen van namen).

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de GMHC.

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen de GoorseMHC.

Je kunt de vertrouwenscontactpersoon bereiken via e-mail of telefonisch:

mevrouw Aafke Nibbelink (tel: )

e-mailadres:[email protected]

Als er sprake is van seksuele intimidatie kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€0,10 per minuut).

 

Grensoverschrijdend gedrag

Gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, bedreigen, mishandeling, belediging zijn opgesteld door het NOC*NSF en volledig overgenomen door de KNHB. Voor informatie hierover zie:

http://nocnsf.nl/grensoverschrijdend-gedrag/grensoverschrijdend-gedrag